Průběh projektu tvorby webu

Průběh projektu tvorby webu

Projekt tvorby webu má své jednotlivé fáze a milníky. Vždy, než přejde projekt tvorby webu do další fáze, je třeba, aby byl naplněn milník dané fáze. V průběhu projektu se iterativně vracíváme do předchozích fází a revidujeme milníky, ale nemusíme. Seznámíme se nyní stručně s metodikou projektů tvorby webu, kterou používáme my v DigiDay Creative – tvorba webu.

Jednotlivé fáze projektu tvorby webu jsou:

  • specifikace zadání, uzavření kontraktu o tvorbě webu

  • analýza současného stavu – již existující web klienta, trh, konkurence

  • návrh nového webu – navigace, koncept obsahu, koncept webdesignu, funkcionality

  • připomínky klienta k návrhu nového webu

  • tvorba webu – sestavení obsahu, vytvoření grafiky (webdesign), datový a funkční model webových aplikací (funkcionality)

  • implementace webu – kódování (navigace, obsah, webdesign), programování (atypické funkcionality), kustomizace (typické funkcionality), nasazení publikačního systému

  • interní testování, testování klientem

  • předání do provozu, zaškolení klienta, uzavření kontraktu o údržbě a rozvoji webu

Specifikace zadání

Klient vyjadřuje své požadavky ohledně nového webu. Specifikuje se cílová skupina čili typ lidí, pro které bude web určen. Klientovi mimo jiné položíme tři otázky popsané ve článku První kroky při tvorbě webu.

Klient vyjadřuje své možnosti, s jakým rozpočtem počítá. Specifikují se cíle a výsledky, kterých má web dosahovat. Blíže ke specifikaci cílů a výsledků jsme již na tomto blogu psali; čtěme Plán cílů a výsledků pro tvorbu webu.

Analýza současného stavu

Ověříme, zda podmínky na trhu, na kterém klient působí, vůbec umožňují dosažení specifikovaných cílů a výsledků. Výstupem z analýzy jsou poznatky, za jakých podmínek lze daných cílů a výsledků dosáhnout.

Analyzujeme konkurenty klienta a tak získáváme poznatky o nutných a postačujících opatřeních pro dosažení konkurenceschopnosti webu klienta.

Analyzujeme současný web klienta a jeho online marketingové aktivity. Podle toho se můžeme rozhodnout buď pro kontinuální nebo pro radikální redesign.

Návrh nového webu

V návrhu nového webu vycházíme ze specifikace a z poznatků získaných ve fázi analýzy. Rámcově navrhneme strukturu webu, položky navigace, obsah a funkce jednotlivých stránek. Často je součástí nového webu blog.

Pro zachycení jednotlivých prvků webdesignu, kde webdesign znamená grafický design webu, se používá takzvaný drátěný model stránky, anglicky wireframe. Drátěný model obsahuje náčrt jednotlivých prvků designu stránky a je doprovázen slovním vysvětlením, jak budou budoucí stránky vypadat. Drátěný model je něco jako prototyp grafického designu webu. Drátěný model je na úrovni konceptuální, obvykle nezahrnuje konkrétní grafické ztvárnění.

Již v této fázi dbáme na osobitost webu.

Připomínky klienta k návrhu nového webu

S návrhem nového webu vytvořeným v předchozí fázi projektu tvorby webu seznámíme klienta. Zdůvodníme, proč ty které záležitosti byly navrženy. Ozřejmíme, jak mají být naplňovány plánované cíle a výsledky webu.

Klient předkládá své připomínky a na základě nich návrh nového webu upravujeme, až dojde ke shodě.

Vlastní tvorba webu

Na základě výsledků fáze návrhu nového webu, které byly upraveny dle připomínek klienta a na základě analýzy současného stavu provádíme vlastní tvorbu webu do všech detailů. Píšeme texty, navrhujeme grafický design, popisujeme jednotlivé funkcionality webových aplikací.

Dbáme na Důležité principy designu webu. Pokud to klient zatím nemá, tak vytvoříme korporátní identitu, logo a logomanuál.

Součástí tvorby řešení je SEO, kdy obsah webu tvoříme s ohledem na to, aby vytvořený web dosahoval co nejlepšího umístění ve výsledcích internetových vyhledávačů.

Implementace webu

Pokud jdeme cestou nasazení publikačního systému, anglicky content management system, zkratka CMS, pak vytvořené řešení implementujeme do CMS a CMS kustomizujeme. Atypické funkcionality programujeme. Výhoda této cesty je, že fáze implementace je méně nákladná, avšak tato cesta je omezena tím, jaké možnosti kustomizace CMS nabízí a jaké nenabízí.

Pokud jdeme cestou čistého kódu bez nasazení publikačního systému, pak vytvořený web programujeme. Výhoda této cesty je, že nejsou žádná omezení, co se týká obsahu, funkcionalit či grafického designu webu, avšak implementace cestou čistého kódu je nákladnější. Dále je nevýhodou, že klient nedokáže bez znalosti programování web aktualizovat.

Součástí implementace webu je SEO, kdy technické řešení webu realizujeme s ohledem na to, aby vytvořený web dosahoval co nejlepšího umístění ve výsledcích internetových vyhledávačů.

Dodržujeme Pravidla pro používání textu na webu. Při implementaci webu dbáme na Optimalizaci obrázků na webu.

Interní testování a testování klientem

Web je hotov a je třeba ověřit, zda je v souladu s původním zadáním, s původní specifikací a s poznatky z fáze analýzy. Testujeme také, zda web funguje správně na různých počítačových zařízeních a při různých šířkách okna prohlížeče, čili jestli je web responzivní. Pokud je vše v pořádku, pak vyzveme klienta, aby také implementovaný web otestoval.

Odstraňujeme případné chyby a překlepy. V případě, že klient si přeje něco změnit, realizujeme požadované změny.

Předání do provozu, zaškolení klienta

Jakmile je web bez vad, tak jde do ostrého provozu, je zpřístupněn veřejnosti. Naše firma DigiDay Creative – tvorba webu klienta zaškolí, jak web ovládat, jak aktualizovat obsah, spravovat komentáře, přistupovat k údajům získaným z formulářů, atp.

Aktivujeme systém měření návštěvnosti, aktivujeme opatření pro snadnější zaindexování do internetových vyhledávačů jako je Google či Seznam, atd.

Údržba a rozvoj webu

Klient může nechat údržbu a rozvoj webu na nás. Pak nám vždy předává podklady, jak si web přeje aktualizovat. My ve DigiDay Creative – tvorba webu aktivně vytváříme náměty, jak lze web klienta udržovat a rozvíjet a předkládáme je klientovi ke schválení.

To je ve stručnosti naše metodika projektu tvorby webu. Jsme připraveni. Sloužíme webu! Kontaktujte nás.