Měření návštěvnosti

Měření návštěvnosti webových stránek

Pod měření návštěvnosti spadá nejen zaznamenávání jednotlivých návštěv ale i zaznamenávání konverzí. Připomínáme, že konverze je pro nás jako provozovatele webových stránek výhodná akce, kterou návštěvník provedl, například podání poptávky nebo odeslání objednávky či registrace e-mailové adresy k odběru newsletteru.

Pamatujme, že platí, co neměřím, neřídím. Chceme tím říci, že návštěvnost je možné nejen měřit ale i řídit. Řídící cyklus je:

 • Po uplynutí určeného období tyto údaje analyzujeme pomocí analytického nástroje
 • Tato analýza nám poskytne poznatky o návštěvnosti
 • Na základě těchto poznatků a v souladu s naší obchodní a marketingovou strategií určíme budoucí cíle co se týká návštěvnosti
 • Podle těchto budoucích cílů navrhneme změny a rozvoj našich webových stránek
 • Realizujeme tyto navržené změny a rozvoj

Nejčastěji používaným on-line nástrojem na měření a analýzu návštěvnosti je bezplatný Google Analytics.

Návštěvnost vyhodnocujme ve vztahu ke konverzi

Základním typem analýzy návštěvnosti je seskupení podle zdrojů návštěvnosti. Zdroj návštěvnosti je médium nebo platforma, ze které návštěvník na naše webové stránky přichází.

Zdroje návštěvnosti jsou kupříkladu:

 • Přímé zadání internetové adresy našich webových stránek
 • Přirozené výsledky internetových vyhledávačů (na tom pracuje SEO)
 • Placené reklamy v internetových vyhledávačích (PPC reklama)
 • Sociální sítě
 • Zpětné odkazy
 • Newsletter

Číslo udávající počet návštěvníků z toho kterého zdroje za určité období samo o sobě můžeme srovnat s čísly za období předchozí a určit tak trend návštěvnosti pro jednotlivé zdroje.

Pokud měníme a rozvíjíme naše webové stránky, může nám rostoucí trend potvrdit, že co se týká změn a rozvoje, jdeme správným směrem.

Více zjistíme, když pro jednotlivé zdroje a jednotlivá období analyzujeme nejen počet návštěvníků ale i počet konverzí. Různé zdroje návštěvnosti mívají různé konverzní poměry. Není nejlepší ten zdroj, který přivádí největší objem návštěvnosti obecně, ale ten zdroj, který přivádí největší objem návštěvnosti při nejvyšší míře konverze.

Míra relevance návštěvnosti

Jak jsme již dříve uvedli, návštěvnost je relevantní, když návštěvníci mají záměr zabývat se tématy nebo produkty či službami, které na našem webu komunikujeme. Jak moc je naše návštěvnost relevantní zjistíme pomocí hodnoty ukazatele míra okamžitého opuštění.

Pokud návštěvník zobrazí jakoukoli stránku našeho webu, avšak již žádnou další stránku během své návštěvy nenačte, je jeho návštěva považována za okamžité opuštění. Čím menší je míra okamžitého opuštění, tím více relevantní návštěvnost na naše webové stránky získáváme.

Chyby v měření návštěvnosti

Abychom se vyhnuli chybě měření plynoucí z rozdílů v metodikách měření napříč systémy pro měření návštěvnosti, takzvané systémové chybě, doporučujeme držet se dlouhodobě jednoho zvoleného systému pro měření návštěvnosti.

Vyhněme se analýze, která čerpá data z více různých systémů měření návštěvnosti. Taková analýza by byla zatížena velkou chybou a mohla by vést k mylným úsudkům.

Hodnoty, které měřením návštěvnosti získáváme, nepovažujme za hodnoty přesně popisující naši návštěvnost. Uvažujme o nich jako o hodnotách, které nabývají svou platnost až v porovnání s jinými hodnotami ze stejného měření.

Můžeme vypočítat předpokládanou chybu jakékoli skalární hodnoty měření návštěvnosti. Předpokládanou chybu udáváme v procentech. Předpokládaná chyba E, hodnoty V se vypočítá jako:

E = 100 / odmocnina(V) [výsledek v procentech]

Příklad:
V daném období byla naměřena návštěvnost 2942 návštěvníků a naměřený počet konverzí 63 poptávek.
Předpokládaná chyba hodnoty návštěvnosti je 100/odmocnina(2942) = 1,8%.
Předpokládaná chyba hodnoty počtu konverzí je 100/odmocnina(63) = 12,6%.

 

My v DigiDay Creative měříme návštěvnost všech webových projektů našich klientů. Výstupy z analýzy návštěvnosti někteří naši klienti vkládají do výročních zpráv svých společností. Jsme připraveni nasadit měření návštěvnosti, jeho analýzu a systém řízení návštěvnosti i pro vás. Kontaktujte nás.